Pro výcvik
2018 klikněte ZDE

Náš nový konstelační výcvik:

Po čtrnácti ročnících (!) našeho klasického konstelačního výcviku, skrz který prošlo víc než 300 účastníků, jsem 2018 začal se zcela novým druhem společné práce. Protože na prahu třetího kvadrantu, při vstupu do „esenciální duše” již netřeba guruů a koučů, ale odvahy. A vlastního rozhodnutí vytvářet svět v nás... Dnes, po proběhnutých dvou třetinách výcviku mohu říci, že jsem s tímto novým konceptem nadmíru šťasten. Proto vyhlašujeme další ročník 2019.

Konstelace, rituál a drama 2019

Roční sebepoznávací a transformační výcvik, nazvaný "Konstelace, rituál a drama 2019" začne prvním setkáním 8. - 10. února 2019. Bude obsahovat 10 víkendů v Praze a jeden pětidenní pobyt na Kubasově Chalupě v krásném prostředí Orlických hor. Výcvik bude stát (bez ubytování a stravy) 44.000,- Kč. (včetně DPH), přičemž bude existovat možnost slev pro osoby sociálně znevýhodněné. Předběžné termíny najdete na konci této stránky.

Formát výcviku

V nadpisu píšu slovo "výcvik" v uvozovkách, neboť tento termín je pro můj koncept společné práce poněkud zavádějící. Výcvik ve smyslu, jak mu všeobecně rozumíme, předpokládá školitele, který "ví" a studenty, kteří se "dozvídají". Rozděluje tedy celou skupinu zúčastněných (podobně to dělá divadlo) na ty, kteří jsou více-méně pasivními příjemci čehosi, a na toho nebo ty, kteří ty druhé vyučují, případně pro ně hrají, tančí, baví je, léčí atd. Tento starý koncept funguje na principu malý-velký, který ovšem ve třetím kvadrantu, v oné skutečně esenciální duši, kam svým konceptem mířím, nemůže obstát. Zde se již nepředávají informace, nevyučuje se látka, již lze přezkoušet a za jejíž zvládnutí se dostane diplom nebo vysvědčení.

To, co učitel zde předává, není nic racionálního. Podobně jako v zen-buddhismu, i zde jde o "bránu bez dveří", do které vás nikdo "vně vás" nemůže popostrčit. Je to do jisté míry kolektivní hra, kde velkou roli hraje sdílení, spolupráce, učení se skrz vlastní chyby a intenzivní prožitky nebo také skrz hluboké pohnutí a úžas. Samozřejmě že i zde je učitel. V zen-buddhistické tradici je nazýván mistrem. Svůj "Zen" nemůže ale předat přímo. A tak kolem sebe shromažduje své žáky (řekněmě tedy účastníky výcviku), kterým všemi prostředky napomáhá, od něho jeho "zen" odkoukat, ochutnat, nasát. Je samozřejmě jasné, že po vyučení (nebo, chcete-li, po "osvícení") bude každý z žáků používat svůj vlastní, osobní styl konstelací (tedy svůj "zen"). Ale klasickými školskými metodami nelze to, co považuji v konstelační práci za podstatné, předat.

Výcvik se bude konat formou "kruhu", tj. cyklický prvek zde bude mít převahu, ať už ve střídání lektorů a pozvaných hostů či v možnosti účastníků, průběh i směřování celého výcviku ovlivňovat. Během celého ročníku budou mít studenti možnost se účastnit různých doplňujících akcí, asistovat během mých seminářů nebo vytvářet malé skupinky k procvičení konstelačních dovedností. A po uplynutí ročního kurzu budou následovat další nabídky "postgraduálních" supervizních seminářů.

Nároky na účastníky

Konstelace v mém pojetí mají velmi blízko nejen k antickému divadlu (drama, katarze, metanoia), ale především k rituálu, ať už k přechodovému, nebo v jeho spíš všeobecné formě. Konstelace se v mém pojetí vyznačují symbolickým charakterem dění, vyjmutím z racionálního časoprostoru či používáním meta-logické řeči, gest atd.. Rituál a konstelace se zdaří především tehdy, je-li skupina lidí, která ho provozuje, jednotná ve svém záměru a odhodlanosti. Proto je důležité, aby účastnící byli odhodláni "jít s kůží na trh".

To samozřejmě neznamená, že by nemohli či neměli určovat, co už je za jejich hranicemi, co je nad jejich síly nebo co se pro ně ubírá nějakým "nesprávným" směrem. Je ovšem důležité, aby převzali za sebe a za svůj příspěvek k celku odpovědnost. Protože - jak to píšeme jinde, "… při vstupu do esenciální duše je třeba odvahy a vlastního rozhodnutí vytvářet svět okolo nás."

Účastníci by tedy měli mít hlubší zkušenosti s různými formami tzv. "osobnostního rozvoje", měli by mít za sebou několik seminářů konstelací a být seznámeni se základy meditace. Zkušenosti na divadle či s hlasově-pohybovým výrazem jsou vítány. Před přijetím do výcviku je třeba vyplnit dotazník. Pro všechny zájemce velmi doporučuji před začátkem výcviku absolvovat moji "přípravku" (čtyřhodinový kurz základů systemických konstelací v Maitrei 10. října 2018) a dále navštívit kursy mých třech bývalých studentů Petra Kolátora, Jana Kumstáta a Lenky Veverkové (www.kvk3.cz, pracují jako tým). 24. 1. 2019 povedu v Maitrei celodenní seminář základních rodinných konstelací, kde je možno také načerpat zkušenosti. Tyto základy se ve výcviku dále již nebudou učit!

Dále velmi doporučuji čtyřhodinový intenzivní úvod do "mého pojetí konstelací", který se bude konat v Pražském centru osbnostního rozvoje Maitrea dne 10. října 2018 a který jsem nazval "Základní konstelační pravidla a zákonitosti". Další doporučený jednodenní přípravný kurz bude vypsám na leden 2019. Informace a přihlášky na tyto kurzy naleznete na stránkách Maitrei.

Obsah výcviku

Naším základním záměrem je vytvoření jakéhosi kolektivního transformačního procesu a tím i usnadnění nastávající nutné změny paradigmatu. Tento proces by se měl dít skrze prožitek společné spirituality, mytologie a magie. To jsou všechno velká a pro mnohé abstraktní slova, která se pokusím krátce rozvést. Jak víme, antická společnost neznala pojem psychoterapie. Na jejím místě stálo divadlo, kde lidé všeho druhu prožívali kolektivní dramata, katarze a vhledy, které (aspoň podle Aristotela) sloužily k upevnění soudržnosti polis (tj. společenství) skrze znovuprožití jejích vlastních mytologických základů. Jinými slovy se skrze kolektivní prožitek v theatrónu v lidech aktivovala společná spiritualita, a to nikoliv formou víry (jak to později vyžadovaly církve), ale formou přímého prožitku, tak, jak je to společné pro všechny mystické směry každého náboženství.* Lidé si tak mohli uvědomit onen základ (dnes bychom mohli také říci společný příběh) jejich pospolitosti, což samozřejmě celou společnost neobyčejně posilovalo a stmelovalo.

Toto se dnes - částečně - stále ještě děje, ať už v multikině při "Titaniku" nebo "Pánu prstenů", v hledištích divadel, když se čas od času nějaká inscenace povede nejen tak, že lidi "baví", ale že se jich opravdu na hluboké úrovni dotkne, nebo ve skupinových terapiích, jako jimi jsou například konstelační semináře. Bohužel masa lidí dnes raději zůstává sedět doma před televizí, malý zlomek jde do divadla (většinou za zábavou) a zcela nepatrné procento se vydá namáhavou cestou osobnostního růstu.

Pokud chceme do společnosti přivádět výše zmíněný prožitek spirituality (nebo, pokud vás toto slovo odrazuje, prožitek vhledu a katarze), musíme se vydat opačným směrem - od terapie a konstelačních seminářů, od individuálního mystického prožitku k jeho kolektivní podobě do divadla, k hercům a režisérům, do firem a institucí, do úřadů a snad v konečném efektu i do kruhu vládnoucích.

Proto startujeme tento projekt rozšíření konstelací a jejich výcviku do "dramatu", ať už tímto myslíme dramatický projev, pohyb a tanec, přivedení snových a mytologických prvků na scénu (či "do kruhu"), nebo práci s "geniem loci", tedy s energií místa. Budeme klást důraz na svobodný výraz a "bytí v proudu" (in flow), na vytvoření důvěry v inspiraci a vedení skrze to božské v nás samých. A protože to vše může nahánět strach - nám, kteří jsme zvyklí na přítmí a anonymitu hlediště nebo neosobní svit našich laptopových obrazovek - budeme se také zabývat našimi strachy a nutkáními se schovat. V tom může každý počítat s podporou ostatních v kruhu.

---------------
* Netřeba dodávat, že je to právě tato mystika, kterou každá církev, coby "kmenová duše", nanejvýš zavrhuje a potírá, neboť proniknutím ke své vlastní esenci a rozpoznáním jednoty s božstvím se jedinec naprosto a definitivně vymyká kontrole skrze instituci.

Některá speciální témata výcviku:

Drama, výraz, inscenace. Důležitý prvek každého rituálu (viz například rituály katolické církve).

Pohyb a tanec. Výrazový pohyb, kontaktní improvizace, rytmus a dynamické uvolnění - to vše znám z dob seminářů u Osha a to vše mi v mých seminářích a výcvicích chybí. Nyní to napravíme. Připravte si pohodlný, volný oděv :D.

Meditace a/nebo jóga. Důležitý prvek k rozvoji sebe-vnímání, empatie a intuice.

Osobní mýtus. Zinscenování mýtu, který mne přitahuje. Předpokládá jistou znalost mytologie.

Maska. Zhotovení osobní "ochranné" masky - co to znamená? Jak maska funguje? Maska jako naše každodenní ochrana, ale i příležitost ke hře.

Genius loci. Jak místo ovlivňuje rituál (a každou konstelaci). Jednotlivé bloky výcviku se budou konat na rozličných místech. Budou exkurze např. na Vyšehrad, Děvín, Závist, Říp atd.

Sen a snění. Důležitý prvek každé spirituality je zahrnutí snového "nad-prostoru" do reality člověka.

Spirituální první pomoc. V některých případech je "náraz" při výletu do esenciální duše příliš tvrdý - může se spustit tzv. "psychospirituální krize" (viz naše stránky na webu). Důležité je, abychom toto uměli rozpoznat a poskytnout první pomoc.

Transpersonální, zenové , symbolické konstelace. Poslední roky se stále víc ve své konstelační práci odkláním od zaměření na prožité, získané či převzaté zátěže, traumata a problémy. Namísto toho se koncentruji na radikální přijetí toho, co je. Protože teprve toto hluboké a prožité akceptování mě samého takového, jaký jsem, se všemi světlými a temnými stránkami, vede ke změně. Především ke změně vědomí.

Hosté výcviku, kteří převezmou speciální témata (může se ještě změnit):
Adéla Stodolová,
choreografka, režisérka, autorka.
Dagmar Volfová, jóga, tantra, meditace
Petr Mílek, klinický psychiatr, antroposof
Martin Švihla, aikido, Cesta pravého muže
Lenka Veverková, ženské kruhy, škola kněžek Živeny
a další.

Termíny výcviku:

8. - 10. 2. 2019 (víkend, zač. pátek v 17:00, Praha, místo bude ještě oznámeno)
8. - 10. 3. 2019
(víkend, zač. pátek v 17:00, Praha, místo bude ještě oznámeno)
12. - 14. 4. 2019
(víkend, zač. pátek v 17:00, Praha, místo bude ještě oznámeno)
24. - 26. 5. 2019
(víkend, zač. pátek v 17:00 Praha, místo bude ještě oznámeno)
21. - 23. 6. 2019
(víkend, zač. pátek v 17:00, Praha, místo bude ještě oznámeno)
27. 8. - 1.9. 2019 (pět celých dní na Kubasově chalupě, zač. úterý 17:00)
27. - 29. 10. 2019
(víkend, zač. pátek v 17:00, Praha, místo bude ještě oznámeno)
15. - 17. 11. 2019
(víkend, zač. pátek v 17:00, Praha, místo bude ještě oznámeno)
13. - 15. 12. 2019
(víkend, zač. pátek v 17:00, Praha, místo bude ještě oznámeno)
10. - 12. 1. 2020 (víkend, zač. pátek v 17:00, Praha, místo bude ještě oznámeno)
7. - 9. 2. 2020 (víkend, zač. pátek v 17:00, ukončení výcviku,
Praha, místo bude ještě oznámeno)
(Změna vyhrazena)

Předběžné přihlášky přijímáme mailem na post@konstelace.info
Pro zájemce a přihlášené - podívejte se prosím na naše doporučení co dělat/číst/shlédnout/navštívit PŘED VÝCVIKEM.
A moc se na to těšíme. Jan a tým.

• • • • • • • •


• • • • • • • •

• • • • • • • •


© 2018 by Jan Bily