Náš nový konstelační výcvik:

Po čtrnácti ročnících (!) našeho konstelačního výcviku, skrz který prošlo víc než 300 účastníků, začínáme 2018 se zcela novým druhem společné práce. Protože na prahu třetího kvadrantu, při vstupu do „esenciální duše” již netřeba guruů a koučů, ale odvahy. A vlastního rozhodnutí vytvářet svět v nás...

Konstelace, rituál a drama 2018

Roční sebepoznávací a transformační "výcvik", nazvaný "Konstelace, rituál a drama 2018" začne prvním setkáním 2. února 2018. Bude obsahovat 10 víkendů a jeden pětidenní pobyt v hotelu mimo Prahu. "Výcvik" bude stát (bez ubytování a stravy) ca. 40.000,- Kč, přičemž bude existovat možnost slev pro osoby sociálně znevýhodněné. Předběžné termíny najdete na konci této stránky.

Formát výcviku

V nadpisu a prvním odstavci píšu slovo "výcvik" v uvozovkách, neboť termín "výcvik" je pro můj koncept společné práce pro další období zavádějící. Výcvik ve smyslu, jak mu všeobecně rozumíme, předpokládá školitele, který "ví" a studenty, kteří se "dozvídají". Rozděluje tedy celou skupinu zúčastněných (podobně to dělá divadlo) na ty, kteří jsou více-méně pasivními příjemci čehosi a na toho nebo ty, kteří ty druhé vyučují, případně pro ně hrají, tančí, baví je, léčí atd.

Tento koncept funguje na principu malý-velký, který ovšem ve třetím kvadrantu, v oné skutečně esenciální duši, kam svým konceptem mířím, nemůže obstát. Zde jsou všichni učitelé a všichni žáci, každý je bůh/bohyně a zároveň člověk-žák-věřící. Samozřejmě že zde musí být někdo, kdo celou "hru" organizuje, kdo platí nájem za divadlo, prodává vstupenky, stará se o osvětlení atd., případně i vymýšlí prvotní návrhy a staví kulisy, který je tedy v roli "providera", tj. poskytovatele. A kurzovné je jeho odměna.

Výcvik se tedy bude konat formou "kruhu", tj. cyklický prvek zde bude mít převahu, ať už ve střídání lektorů, práce účastníků, či pozvaných hostů a možnosti účastníků, průběh i směřování celého "výcviku" ovlivňovat. To vše samozřejmě předpokládá, že někdy, možná dokonce mnohdy budeme v tomto směru bádat i tápat. (Jak z dalšího vyplyne, měl bych do uvozovek dát i slovo "konstelační", protože ve "výcviku" zdaleka nepůjde jen o konstelace. Ale čeho je dost, toho může být příliš.)

Nároky na účastníky

Konstelace v mém pojetí mají velmi blízko nejen k antickému divadlu (drama, katarze, metanoia), ale pře-devším k rituálu - ať už k přechodovému, nebo v jeho spíš všeobecné formě - tedy skrz symbolický charakter dění, vyjmutí z racionálního časoprostoru či používání meta-logické řeči, gest atd.. Rituál se zdaří především tehdy, je-li skupina lidí, která ho provozuje, jednotná ve svém záměru a odhodlanosti. Proto je důležité, aby účastnící byli odhodláni "jít s kůží na trh".

To samozřejmě neznamená, že by nemohli či neměli určovat, co už je za jejich hranicemi, co je nad jejich síly nebo co se pro ně ubírá nějakým "nespráv-ným" směrem. Je ovšem důležité, aby převzali za sebe a za svůj příspěvek k celku odpovědnost. Protože - jak to píšeme jinde, "… při vstupu do esenciální duše je třeba odvahy a vlastního rozhodnutí vytvářet svět okolo nás."

Účastníci by tedy měli mít hlubší zkušenosti s různými formami tzv. "osobnostního rozvoje", měli by mít za sebou několik seminářů konstelací a být seznámeni se základy meditace. Zkušenost na divadle či s hlasově-pohybovým výrazem je vítána. Před přijetím do výcviku je třeba vyplnit dotazník. Pro ty, kteří si ještě do začátku výcviku chtějí své konstelační zkušenosti doplnit a seznámit se se základními pravidly a "řády" konstelací dopuručuji kurzy u Petra Kolátora, Jana Kumstáta a Lenky Veverkové (www.kvk3.cz, pracují jako tým).

Dále doporučuji čtyřhodinový intenzivní úvod do "mého pojetí konstelací", který se bude konat v Pražském centru osbnostního rozvoje Maitrea dne 10. ledna 2018 a který jsem nazval "Základní konstelační pravidla a zákonitosti. Informace ZDE a přihlášky přímo přes Maitreu.

Obsah výcviku

Naším základním záměrem je vytvoření jakéhosi kolektivního transformačního procesu a tím i usnadnění nastávající nutné změny paradigmatu. Tento proces by se měl dít skrze prožitek společné spirituality, myto-logie a magie. To jsou všechno velká a pro mnohé abstraktní slova, která se pokusím krátce rozvést. Jak víme, antická společnost neznala pojem psychoterapie. Na jejím místě stálo divadlo, kde lidé všeho druhu prožívali kolektivní dramata, katarze a vhledy, které (aspoň podle Aristotela) sloužily k upevnění soudržnosti polis (tj. společenství) skrze znovuprožití jejích vlastních mytologických základů. Jinými slovy se skrze kolektivní prožitek v theatrónu v lidech aktivovala společná spiritualita, a to nikoliv formou víry (jak to později vyžadovaly církve), ale formou přímého prožitku, tak, jak je to společné pro všechny mystické směry každého náboženství.* Lidé si tak mohli uvědomit onen základ (dnes bychom mohli také říci společný příběh) jejich pospolitosti, což samozřejmě celou společnost neobyčejně posilovalo a stmelovalo.

Toto se dnes - částečně - stále ještě děje, ať už v multikině při "Titaniku" nebo "Pánu prstenů", v hledištích divadel, když se čas od času nějaká inscenace povede nejen tak, že lidi "baví", ale že se jich opravdu na hluboké úrovni dotkne, nebo ve skupinových terapiích, jako jimi jsou například konstelační semináře. Bohužel masa lidí dnes raději zůstává sedět doma před televizí, malý zlomek jde do divadla (většinou za zábavou) a zcela nepatrné procento se vydá namáhavou cestou terapie a osobnostního růstu.

Pokud chceme do společnosti přivádět výše zmíněný prožitek spirituality (nebo, pokud vás toto slovo odrazuje, prožitek vhledu a katarze), musíme se vydat opačným směrem - od terapie a konstelačních seminářů, od individuálního mystického prožitku k jeho kolektivní podobě do divadla, k hercům a režisérům.

Proto startujeme tento projekt rozšíření konstelací a jejich výcviku do "dramatu", ať už tímto myslíme dramatický projev, pohyb a tanec, přivedení snových a mytologických prvků na scénu (či "do kruhu"), nebo práci s "geniem loci", tedy s energií místa. Budeme klást důraz na svobodný výraz a "bytí v proudu" (in flow), na vytvoření důvěry v inspiraci a vedení skrze to božské v nás samých. A protože to vše může nahánět strach - nám, kteří jsme zvyklí na přítmí a anonymitu hlediště nebo neosobní svit našich laptopových obrazovek - budeme se také zabývat našimi strachy a nutkáními se schovat. V tom může každý počítat s podporou ostatních v kruhu.

---------------
* Netřeba dodávat, že je to právě tato mystika, kterou každá církev, coby "kmenová duše", nanejvýš zavrhuje a potírá, neboť proniknutím ke své vlastní esenci a rozpoznáním jednoty s božstvím se jedinec naprosto a definitivně vymyká kontrole skrze instituci.

Některá speciální témata výcviku:

Drama, výraz, inscenace. Důležitý prvek každého rituálu (viz například rituály katolické církve).

Pohyb a tanec. Výrazový pohyb, kontaktní improvizace, rytmus a dynamické uvolnění - to vše znám z dob seminářů u Osha a to vše mi v mých seminářích a výcvicích chybí. Nyní to napravíme. Připravte si pohodlný, volný oděv :D.

Meditace a/nebo jóga. Důležitý prvek k rozvoji sebe-vnímání, empatie a intuice.

Osobní mýtus. Zinscenování mýtu, který mne přitahuje. Předpokládá jistou znalost mytologie.

Maska. Zhotovení osobní "ochranné" masky - co to znamená? Jak maska funguje? Maska jako naše každodenní ochrana, ale i příležitost ke hře.

Genius loci. Jak místo ovlivňuje rituál (a každou konstelaci). Jednotlivé bloky výcviku se budou konat na rozličných místech. Budou exkurze např. na Vyšehrad, Děvín, Závist, Říp atd.

Sen a snění. Důležitý prvek každé spirituality je zahrnutí snového "nad-prostoru" do reality člověka.

Spirituální první pomoc. V některých případech je "náraz" při výletu do esenciální duše příliš tvrdý - může se spustit tzv. "psychospirituální krize" (viz naše stránky na webu). Důležité je, abychom toto uměli rozpoznat a poskytnout první pomoc.
(A samozřejmě i další témata, která ještě společně objevíme.)

Hosté výcviku, kteří převezmou speciální témata:
Adéla Stodolová,
choreografka, režisérka, autorka.
Dagmar Volfová, jóga, tantra, meditace
Vojta Franče, konstelace, astrologie, grafologie
Petr Mílek, klinický psychiatr, antroposof
Michael Vančura, klinický psycholog, zakladatel Diabasis.cz
Martin Švihla, aikido, Cesta pravého muže
Magdalena Holancová, projekt Shakti

Termíny výcviku:

2. - 4. 2. 2018 (víkend, zač. pátek v 17:00, místo: DVAN)
2. - 4. 3. 2018
(víkend, zač. pátek v 17:00, místo: DVAN)
30. 3. - 1.4. 2018
(víkend, zač. pátek v 17:00, místo: Prostor8)
27. - 29. 4. 2018
(víkend, zač. pátek v 17:00 místo: DVAN)
1. - 3. 6. 2018
(víkend, zač. pátek v 17:00, místo: DVAN jako základna, budeme na různých místech Prahy - Vyšehrad, Děvín atd.)
29. 6. - 1. 7. 2018
(víkend, zač. pátek v 17:00, místo: DVAN)
21. - 26. 8. 2018 (pět celých dní na Kubasově chalupě, zač. úterý 17:00)
5. - 7. 10. 2018
(víkend, zač. pátek v 17:00, místo: Duhovka a Divadlo v Celetné)
16. - 18. 11. 2018
(víkend, zač. pátek v 17:00, Duhovka)
14. - 16. 12. 2018
(víkend, zač. pátek v 17:00, Prostor8)
25. - 27. 1. 2019 (víkend, zač. pátek v 17:00, ukončení výcviku, místo: Duhovka)
(Změna vyhrazena)
DVAN: Pod Vinicí 2028/20, Praha 4 - Modřany
Prostor8: Šmilovského 8,
Praha 2
Duhovka: Gymnasium Duhovka, Ortenovo nám. 34, Praha 7

Předběžné přihlášky přijímáme mailem na post@konstelace.info
Pro zájemce a přihlášené - podívejte se prosím na naše doporučení co dělat/číst/shlédnout/navštívit PŘED VÝCVIKEM.
A moc se na to těšíme. Jan a tým.

• • • • • • • •


• • • • • • • •

• • • • • • • •

Doporučení pro ty, kteří (možná před vstupem do našeho výcviku) chtějí abslovovat základní kurz konstelací:


© 2015-2017 by Jan Bily